Loading

Samenwerking en fusie


Fusie onderwijs

In het kader van krachtenbundeling maar ook als gevolg van de daling van het aantal leerlingen, worden besturen en scholen in voorkomende gevallen soms samengevoegd tot één nieuwe organisatie. We spreken dan van een besturenfusie (bij het samengaan van rechtspersonen) of een institutionele fusie (samenvoeging van scholen).

Wij hebben ruime kennis en ervaring met betrekking tot het procesmatig en inhoudelijk ondersteunen van deze fusies. Wij kunnen de wettelijk voorgeschreven fusie-effectrapportage schrijven.

Samenwerking

Onderwijsorganisaties zoeken in voorkomende gevallen naar alternatieve vormen van samenwerking en krachtenbundeling: overeenkomsten, coöperaties, federaties, holdingconstructies, een shared service center. De juridische vormgeving en implementatie is bij ons in goede handen.

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving hebben scholen meer en meer een centrale positie in de Nederlandse samenleving gekregen. De ontwikkeling van (integrale) ‘kindcentra’, wijkcentra en ‘brede scholen’ zijn daar een directe exponent van. De opvoeding van kinderen en de aanpak van maatschappelijke problematiek hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar een sector overstijgende aanpak. Onze werkzaamheden beperken zich daarom niet tot de onderwijssector.

Kinderopvang, TSO en buitenschoolse opvang

Ontwikkelingen met betrekking tot VVE en buitenschoolse opvang, de voorgeschreven TSO (tussenschoolse opvang) en de inmiddels prominente rol voor kinderopvang brengen met zich mee dat scholen moeten samenwerken met andere organisaties. Dat gebeurt veelal in de setting van (integrale) kindcentra of brede scholen.

Welzijn

De sectoren onderwijs en welzijn zijn in de (gezamenlijke) uitvoering van hun werkzaamheden, dichter bij elkaar gebracht. Instellingen voor Sociaal Cultureel Werk, Jeugdwelzijnswerk, Maatschappelijke Dienst en Hulpverlening en (soms ook) consultatiebureaus zijn daarmee binnen het werkgebied gekomen.

Cultuur

De centra voor de kunsten hebben zich ontwikkeld tot centra voor kunsteducatie. Ze zijn ‘cultureel ondernemer’. Onze kennis en ervaring worden ook in deze sector ingezet.

Samenwerkingsvormen

Partijen van verschillende sectoren zoeken de samenwerking met elkaar. Onze expertise, ervaring en werkzaamheden in de diverse sectoren bieden een unieke en uitstekende basis bij de opzet van sector overstijgende samenwerkingsvormen.

Dat kan zowel in horizontale lijn (instellingen met dezelfde kerntaak) als verticale lijn (ketenpartners: instellingen die qua kerntaak op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld kinderopvang en basisscholen).

 

Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.