Loading

Overleg met vakbonden (DGO)


Onderwijs

De CAO’s in de onderwijssector geven op diverse onderdelen een ‘raamwerk’ dat op werkgeversniveau om een verdere uitwerking vraagt. Voor de werkgever betekent dat een plan- en verslagverplichting op diverse beleidsonderdelen. Het merendeel van deze aangelegenheden kan de werkgever verder invulling geven via overleg met de personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

Indien een werkgever (op onderdelen) een andere regeling wil dan de betreffende CAO voorschrijft, dient hij daartoe overleg te voeren met de vakbonden. Dit overleg wordt het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) genoemd.

Voor de rechtspositionele gevolgen van bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld reorganisaties en fusies) schrijven de CAO’s dit DGO overigens voor. Wij kunnen in samenspraak met de klant de benodigde documenten opstellen zoals een onderhandelaarsakkoord, DGO-verklaring of Sociaal Plan.

Wij hebben ruime ervaring met het voeren van DGO in het primair en voortgezet onderwijs. Deze ervaring betreft zowel de procesmatige kant (technisch voorzitterschap) als de inhoudelijke aspecten (onderhandelen/overleggen, opstellen benodigde documenten zoals o.a. hiervoor genoemd, alsmede agenda en uitnodigingen). Een combinatie van inhoud en proces die voor u op dit gebied complete dienstverlening mogelijk maakt. Bovendien kunnen wij op basis van ons netwerk snel contact leggen met de onderhandelaars van de verschillende bonden. 

Kinderopvang

In het verlengde van de CAO Kinderopvang verlenen wij ondersteuning bij het overleg over arbeidsvoorwaarden. Zowel procesmatig (technisch voorzitterschap) als inhoudelijk (onderhandelen/overleggen, opstellen benodigde documenten zoals o.a. hiervoor genoemd, alsmede agenda en uitnodigingen). Een combinatie van inhoud en proces die voor u op dit gebied complete dienstverlening mogelijk maakt. 

 

Op verzoek kunnen referenties worden verstrekt.