Loading

Juridische dienstverlening


Christon van Vught Rechtspraktijk B.V. biedt juridische dienstverlening op diverse rechtsgebieden in vooral de onderwijssector en kinderopvang maar ook in de sectoren welzijn en cultuur (o.a. kunsteducatie).

Christon van Vught is een ervaren jurist. In de onderwijssector en kinderopvang werkt hij alleen voor bestuur en management.

Uw juridisch coach

Organisaties hebben vrijwel dagelijks te maken met juridische elementen. Veelal gaat het om alledaagse zaken als het juridisch correct vastleggen van afspraken of regelingen, bijvoorbeeld in overeenkomsten of reglementen. Het kan echter ook gaan om conflicten met bijvoorbeeld personeelsleden, overheidsinstanties, ouders, klanten of leveranciers.

Bij onze juridische dienstverlening zijn wij niet alleen een partner voor onze klanten maar ook een juridisch coach. Klanten kunnen (indien gewenst) de eigen capaciteiten en kwaliteiten zoveel als mogelijk inzetten waarbij wij coaching kunnen geven op de juridische aspecten. Uiteraard kunnen klanten er ook voor kiezen een juridisch traject geheel of gedeeltelijk aan ons uit te besteden.

Het algemene uitgangspunt van onze juridische dienstverlening: voorkomen is beter dan genezen. Door een preventieve aanpak kunnen (in elk geval veel) juridische problemen worden voorkomen. Ook op juridisch terrein verdient een verschuiving van ‘cure’ naar ‘care’ de voorkeur. Dat vereist dus een tijdige aanpak.

Rechtsgebieden

Onze dienstverlening heeft met name betrekking op de volgende rechtsgebieden:

  • Arbeidsrecht : o.a. arbeidsconflicten, ontslagprocedures, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, toepassing CAO, het opstellen van een Sociaal Plan en onderhandelingen met vakbonden in Decentraal  Georganiseerd Overleg.
  • Bestuursrecht : Dit betreft o.a. ondersteuning bij overleg en procedures van bezwaar en beroep. Dat kan zijn richting o.a. UWV, gemeenten, ministeries en Vervangingsfonds/Participatiefonds.
  • Rechtspersonenrecht : o.a. stichtingen, verenigingen, samenwerkingsverbanden, federaties, coöperaties, fusies, statuten en de interne organisatie en vraagstukken governance. Wij kunnen tevens het contact en overleg met de notaris en externe (goedkeurende) instanties zoals gemeenten en de Nederlandse Katholieke Schoolraad verzorgen.
  • Overeenkomstenrecht : o.a. samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten
  • Medezeggenschapsrecht : o.a. medezeggenschapsstatuut en –reglementen, ondersteuning bij de inrichting van de medezeggenschapsstructuur en bij medezeggenschapsgeschillen.
  • Onderwijsrecht : o.a. managementstatuut, klachtcommissies, leerplicht, leerlingen, ouders, bekostigingskwesties.

Ook voor vragen op andere rechtsgebieden kunt u overigens bij ons terecht.


Vormen van dienstverlening

Wij bieden onze klanten verschillende vormen van dienstverlening. In zijn algemeenheid gaat het om de volgende vormen.

- Ontwikkeling

Op verzoek ontwikkelen wij voor onze klanten juridische documenten zoals overeenkomsten, statuten of reglementen. Na de intake gaan we voor u aan de slag en leveren we (eventueel na tussentijds overleg) op het afgesproken tijdstip het betreffende document.

- Toetsing

Op verzoek toetsen wij door onze klanten zelf gemaakte juridische documenten. Door middel van deze ‘legal audit’ beoordelen en toetsen we het betreffende document op juridische juistheid.
Zie ook hieronder ‘De juridische APK onderwijs’.

- Belangenbehartiging en (proces)vertegenwoordiging

In het geval van een conflict of een juridische problematiek, dienen uw belangen optimaal te worden behartigd. Dat kan door middel van schriftelijke ondersteuning, ondersteuning in een gesprek en bij onderhandelingen. In het uiterste geval treffen partijen elkaar bij de rechter, Commissie van Beroep, Geschillencommissie of klachtencommissie.
Onze dienstverlening strekt zich uit van de eerste brief en/of het eerste gesprek tot en met het pleidooi voor een rechtsprekende instantie. Een volledig pakket dus.

- Interne klachten- en bezwarencommissies

Wij kunnen namens een werkgever dan wel op basis van onafhankelijkheid (als lid dan wel voorzitter) zitting nemen in interne klachten- en bezwarencommissies (bijvoorbeeld functiewaardering). Wij kunnen daarbij tevens zorgen voor het opstellen van de adviezen en uitspraken.


De juridische APK onderwijs

Voor organisaties is een juridische controle op gezette tijden aan te bevelen. Door middel van een juridische algemene periodieke keuring (de juridische APK) kunnen de juridische risico’s in beeld worden gebracht, vergezeld van een advies om al dan niet bepaalde acties uit te voeren en/of omzettingen te doen.
Door onze jarenlange ervaring in de onderwijssector beschikken wij over kennis en inzicht in de specifieke bestuurlijke en juridische context van de onderwijsorganisatie. De combinatie met onze juridische kennis stelt ons optimaal in staat een juridische APK uit te voeren. Die APK kunnen we in zijn geheel uitvoeren maar desgewenst ook op aparte/verschillende organisatieonderdelen.


Op verzoek kunnen referenties worden verstrekt.